AIDS/ hiv

Hvert minutt dør et barn av AIDS. 2,5 millioner barn lever for øyeblikket med hiv.

AIDS har gjennom de siste 20 årene vært en sykdom, som verden har knyttet med voksne mennesker og sin seksuelle atferd. Virkeligheten i dag viser at AIDS er en sykdom, som treffer barn hardt.

Derfor har UNICEF tatt initiativ til den globale kampanjen “Unite for Children. Unite against Aids”, som løper frem til 2010.

Forebyggelse er nøkkelen til å nå målet mot AIDS/hiv

“FNs 2015 Mål er at kommende generasjoner kan vokse opp i en verden fri for AIDS. For at det skal kunne la seg gjøre, er åpen og troverdig informasjon omkring sykdommen nødvendig. Og det er kommet flere forebyggelsesprogram, som ser ut til å virke”, forteller UNICEFs generalsekretær Steen M. Andersen.
I det sørlige og østlige Afrika, hvor sykdommen er mest utbredt, er smitteraten blant voksenene falt, viser UNICEFs nye rapport. Antallet unge, som husker å bruke kondom er stigende, og færre driver med sex med flere forskjellige partnere. Dermed er det skjedd framskritt på det punktet som handler om forebyggelse av hiv-smitte blant unge, siden den første rapporten ble offentliggjort for et år siden.

Barn blir smittet av moren sin

På verdensplan er det for øyeblikket 2,1 millioner barn, som er smittet med hiv ut av de i alt 33,2 millionene mennesker, som bærer på viruset. De fleste barna blir smittet av moren sin under graviditet, fødsel eller ammingen, og halvdelen av disse barna dør, før de når sine to års fødselsdag. En forebyggelse av hiv-smitte fra mor til barn er det annet målet for kampanjen. Forebyggende aids-medisin kan forhindre smitteoverførelsen, og her er det skjedd framskritt, ifølge rapporten.

Flere får forebyggende medisin mot AIDS/hiv

Antallet hiv-smittet gravide, som får forebyggende aids-medisin for å redusere risikoen for å gi smitten videre til sitt ufødte barn, er vokst fra 10 prosent til 23 prosent på bare to år i verdens fattige land. Det kan rapporten også konstatere. I det østlige og sørlige Afrika, som er det området som er hardest truffet, er samme tall steget fra 11 til hele 31 prosent. Dette har kunnet la seg gjøre ved hjelp av målrettede informasjonskampanjer og gratis tilbud til kvinnene i lokalområdet sitt.

Jo tidligere handling, jo bedre

Et tredje ut av de fire fokusområdene er behandlingen av aids-smittet barn. Det slåss fast i rapporten at hvis hjelpen bare er tidlig ute, så står mange barneliv til å redde. Og sett i forhold til i 2005 hvor 75.000 hiv-smittet barn i de fattigste landene ble behandlet med aids-medisin, så steg det tallet med 70 prosent i 2006. Og medisinen hjelper. I Sør-Afrika ble dødeligheten blant smittet barn, som ble behandlet før de nådde en alder av 12 uker, redusert med 75 prosent.

Foreldreløse barn skal beskyttes mot AIDS/hiv

Antallet barn sør for Sahara, som er blitt foreldreløse på grunn av AIDS, er blitt fordoblet mellem 2000 og 2007. For øyeblikket er tallet oppe på 12,1 millioner foreldreløse barn. Disse barna skal det tas hånd om, noe som er det fjerde fokusområdet i “Unite for Children. Unite against Aids”. Og en målrettet innsats har bevirket at 24 land, herav 21 land i Afrika, har innført nasjonale handlingsplaner for barn, som er blitt foreldreløse eller er særlig utsatt på grunn av AIDS. Blant annet i Swaziland er det blitt opprettet 665 samfunnssenter, hvor barna kan komme og få mat, støtte og ha et trygt sted å leke.

Det er fremdeles store utfordringer

Selv om statusrapporten omkring AIDS kan berette om framskritt, er det store utfordringer forut. I 2007 døde 290.000 barn av AIDS og 420.000 ble smittet med hiv. Det skal atferdsendringer til og støtte fra lokalsamfunnene i de lande, hvor sykdommen er mest utbredt, for at situasjonen kan bli vendt, og målet om en aids-fri verden kan nås.

Et spørsmål om vilje – og penger

“Jeg har sett konsekvensene av AIDS med egne øyne på reisene mine med UNICEF. Fra barn, som har mistet foreldrene sine til smittet barn og hiv-smittet mødre, som må kjempe for selv å overleve og beskytte barna sine mot den dødsfarlige viruset. Det har vært barskt å oppleve hvordan AIDS kan slå tilværelsen i stykker for barn og familiene sine”, fortalte grevinne Alexandra, som er beskytter for Unicef Danmark. Hun understreket samtidig at hun mener det er håp om å stanse spredningen av AIDS:

“Det kan la seg gjøre å forhindre at hiv-smittet giver den farlige viruset videre til sine nyfødte barn. Det kan la seg gjøre å hjelpe unge mennesker til å skape seg selv en framtid, hvis de får adgang til hele grunnleggende helsesytelser og informasjon. Det er et spørsmål om vilje til å gjøre noe med problemet – og penger til å gjøre det for.”

“Jeg har valgt å involvere meg i den globale barn og AIDS kampanje, fordi jeg har opplevd at det nytter å hjelpe”, sa danske grevinne Alexandra og oppfordret alle tilstedeværende til å støtte opp om UNICEFs kampanje “Unite for Children. Unite against Aids”.

Det skal så lite til å redde et barn fra AIDS
At det nytter å hjelpe bekreftet Erik Olsen. Han er akkurat kommet hjem fra et besøk i Tanzania, som har gjort dypt inntrykk på ham. Han møtte blant annet noen hiv-smittet mødre og sine nyfødte barn på noen av de UNICEF støttet helsesklinikker, som gjør et enorme arbeid for å forhindre at mødrene overfører hiv-smitten til barna sine.

“Det er tankevekkende, hvor litt det egentlig skal til for å redde et lite barn fra den dødelige viruset. Det er svært overveldende å være hjemme igjen. Etter hvert begynner alle opplevelsene å bunnfelle seg. Men det løftende opp ved det hele er at jeg kom hjem med en følelse av at det faktisk nytter noe å hjelpe”, sa Erik Olsen.

Vi har ikke sett det verste enda

Det er da også framskritt å spore i kampen mot hiv/AIDS – ikke minst når det gjelder forebyggelse av smitte fra mor til barn. Det fortalte Per Engebak, som er UNICEFs regionaldirektør i det sørlige og østlige Afrika.
“Men det er fremdeles nødvendig å styrke kampen mot AIDS epidemi. Utbredelsen av smitten har stabilisert seg, men vi har enda ikke sett toppen av sykdommens virkninger. I de kommende årene vil antallet barn, som blir foreldreløse på grunn av AIDS, stige til 11,5 millioner alene i det sørlige Afrika. Vi har ikke sett det verste enda”, advarte Per Engebak.

Gjennombrudd i hiv/AIDS kamp i Zimbabwe

Mens hiv/AIDS problemet i Afrika fremdeles langt fra er under kontroll, viser nye tall fra Zimbabwe at god koordinasjon og en målrettet innsats virker.

Færre gravide smittes
Andelen av hiv-smittet gravide kvinner er falt med 31 prosent siden 2002. I 2006 var 17,7 prosent av gravide kvinner hiv-positive mot over en fjerdedel i 2002. Helsedepartementet i Zimbabwe har også nettopp offentliggjort at andelen av hiv-smittet i alt er falt til 15,6 %.

Endring i atferd
Den store framgangen i kampen mot hiv/AIDS er resultatet av at det er lykkes å endre spesielt de unge seksuelle atferden. Fallet blant gravide kvinner i alderen 15-24 år er helt oppe på 38 prosent. “Unge har færre partnere og bruger flere kondomer” sier UNFPAs representant i Zimbabwe Bruce Campbell. “De har forstått budskapet, endret atferden sin, og oppfører seg nå mer sikkert. Nå må vi fortsette med å sikre at de nasjonale hiv-forebyggelse-programmene når enda lengre ut”.

Zimbabwe som foregangsland
Zimbabwe var ett av de første landene, hvor man lanserte en nøye planlagt atferdsstrategi – en strategi hvor nettopp færre partnere og flere kondomer var i sentrum. Under ledelse og koordinasjon fra det nasjonale AIDSen råd har UNICEF vært med på å utbre disse budskapene både i og utenfor skolene. Noen av midlene har vært å sikre jentene mer innflytelse, utdanne lærere og andre forbilder og utbre budskapet via sport. Sportsaktiviteter er en av de måtene UNICEF og andre organisasjoner bruker til å utbre informasjon på i flere afrikanske land.

Vilje til framskritt
Også UNICEFs representant i Zimbabwe er imponert over den nye framgangen. “Innbyggerne i Zimbabwe har atter vist at de har både vilje og kunnskap til å vinne over hiv/AIDS og andre årsaker til høy barnedødelighet” forklarer Dr. Festo Kavishe, som imidlertid også framhever at man fortsatt skal prioritere både forebyggelse og behandling i Zimbabwe.
Fremdeles mange uten behandling
To tredjedeler av smittet i landet er fremdeles ikke i behandling og den samlede hivet/AIDS innsats har bruk for midler utenfra, før dette tallet kan falle vesentlig. I den forebyggende behandlingen som skal forebygge at mødre smitter sine ufødte barn ser tallene enda verre ut. Til tross for at denne behandlingen er billig og er blitt bredt ut til flere steder i landet, så fikk bare 8.500 hiv-smittet gravide kvinner ut av 98.000 i fjorer tilbud om den livsviktige behandlingen.