Rent vann

Hvor mange har ikke adgang til rent vann?

Over 1 milliard mennesker i verdens fattigste land mangler rent drikkevann. Mens alle mennesker i de rike landene har adgang til rent drikkevann, gjelder det bare for 54 prosent av befolkningen i Afrika sør for Sahara. I verden er det hvert femte barn, som ikke har rent vann å drikke.
2,6 mrd. mennesker har ikke adgang til sikre sanitære forhold – dvs. skikkelige toalettforhold, hvor det ikke er unødig risiko for smitte med farlige sykdommer. I Asia har bare halvdelen av befolkningen adgang til sikre sanitære forhold.

Urent vann betyr bl.a.:

* Spredning av sykdommer som f.eks. tyfus og kolera
* Spredning av vannbårene sykdommer som Guinea-orm
* Voldsom diare, som kan bety døden for små barn

Hvor er det størst vannmangel?

For hvert år blir det mindre vann til rådighet pr. innbygger i verden. I Afrika er mangelen på vann et alvorlig problem. I dag er det bare omkring 5 kubikkmeter vann til hver person pr. år mot omkring 20 kubikkmeter i 1950. FNs matvare- og landbruksorganisasjon, FAO, vurderer at det i Asia er en tredjedel mindre vann til rådighet pr. innbygger enn i 1950.
Hvor lenge kan et menneske unnvære vann?

Vann er en grunnleggende nødvendighet for at mennesker og dyr kan leve. Et menneske kan leve 2-3 uker uten mat, men bare et par dager uten vann.
Hvor litt vann kan et menneske nøye seg med daglig?

* Ca. 5 liter til å drikke og til matlagning
* Ca. 25-50 liter til personlig hygiene, vask og rengjøring

Hvor mye vann bruker vi i Norge?

* 10 liter pr. toiletskyll
* 45 liter pr. klesvask
* 180 liter pr. karbad
* 125 liter pr. uke av utett kran
* Opp til 1.000 liter pr. år for toalett, som renner

Skjer det framskritt på vannområdet?

Ja, det gjør det faktisk – men ikke så store framskritt, som det burde. I 1990 ga ledere fra hele verden på FNs første barnetoppmøte hverandre det løftet at alle mennesker innen år 2000 skulle ha adgang til rent vann og gode sanitære forhold. Det løftet er slett ikke innfridd, men det er skjedd en rekke forbedringer:

* Siden 1990 har 1,2 milliarder flere mennesker fått adgang til rent drikkevann
* 1,2 milliarder flere mennesker har fått adgang til skikkelige sanitære forhold siden 1990.
* I alt er antallet mennesker, som har adgang til rent vann, steget med tre prosent over ti år, mens antallet mennesker, som har adgang til sikre sanitære forhold, er steget med fem prosent
* Antallet barn under fem år, som dør av diare, er halvert fra 3 millioner om året til 1,5 millioner

Hva gjør UNICEF?

UNICEF hjelper på en enkel og billig måte beboerne i en lang rekke fattige land til å få rent vann ved å etablere brønner med håndpumper, som kan nå ned til det rene grunnvannet. Arbeidet foregår i tett samarbeid med beboerne, som er med i gravearbeidet og er ansvarlige for vedlikehold av brønn og pumpe, når UNICEF overdrar prosjektet til dem. Sideløpende med brønngravingen opplyses beboerne om helse og hygiene. De oppfordres og støttes bl.a. til også å etablere latriner for å forbedre helsen og miljøet.

UNICEF bruker ni prosent av inntektene sine til vann- og sanitetsprosjekt verden over.
(kilde: UNICEF Annual Report 2000)
Vannproblemer i Ghana

I det vestafrikanske landet Ghana dør hvert 10. barn, før det når å bli 5 år. For ti år siden var det hvert 8. barn, som døde innen sin femårs fødselsdag. Dødsårsaken er ofte under- og feilernæring knyttet med sykdommer, som spres på grunn av urent drikkevann og dårlig hygiene. Det bor 19,6 mill. mennesker i Ghana. Bare litt over halvdelen av innbyggerne på landet har adgang til rent vann.

Landet Ghana
Areal: 238.537 km2er
Antall innbyggere: 19,6 mill.
under 18 år: 9,9 mill.
under 5 år: 3,1 mill.
Årlig befolkningsvekst (1990-99): 2,9 %
Gjennomsnittlig levealder: 61 år
Gjennomsnittlig fertilitet pr. kvinne: 5 barn
Analfabeter over 15 år: Menn 25 %, kvinner 47 %

Ghanas barn
Barnedødelighet: Mer enn hvert 10. barn dør, før det når å bli 5 år
Skolegang: 21 % av barn i den skolemodne alderen kommer ikke i skole, og av de barna som kommer i skole, gjennomfører bare 80 % 5. klasse.
Feil- og underernæring (barn under 5 år): 22 % er moderat underernærte, 5 % er alvorlig underernærte, 10 % er direkte utmagrede, 30 % er direkte hemmet i veksten sin pga. feil- og underernæring.

UNICEF i Ghana
På vannområdet arbeidet UNICEF i Ghana på å nå følgende mål:

* landsbyenes beboere og særlig kvinnene, som tradisjonelt har ansvaret for familienes vannforsyning, skulle settes i stand til å kunne vedlikeholde vann- og sanitetsfasiliteter
* landsbyenes beboere skulle ha adgang til utdannelse innen forskjellige områder som konstruksjon av brønner og latriner, planlegging og vedlikehold
* på regionalt nivå og distriktsnivå skulle innsamlingen av data og styring av prosjekt forbedres.

Målene for prosjektet var bl.a. følgende:

* å bringe den høye barnedødeligheten og de mange sykdomstilfellene som følge av urent drikkevann
* å utrydde sykdommer som følge av Guinea-ormer
* å gi alle beboere i området adgang til rent vann og sikre sanitære forhold
* å bringe jenters og kvinners tidsforbruk på vannhenting, så flere jenter kunne komme i skole.

Hvem var med i prosjektet?

Landsbyfrivillige
120 landsbyfrivillige ble utdannet til å opplyse beboerne om helse og hygiene samt hjelpe landsbyene med å etablere brønner, pumper og latriner. De var viktige nøkkelpersoner i arbeidet, som ble utført som et hjælp-til-selvhjelp prosjekt mellom landsbyene og UNICEF.

Vann- og sanitetskomiteen
En gruppe av syv beboere, valgt i hver deltakende landsby. Gruppen hadde ansvaret for at landsbyen gjennomførte prosjektet, og at den sparte sammen et symbolsk beløp til en vannpumpe til brønnen. Landsbyen fikk de spart opp pengene tilbake igjen, da pumpa var på plass, så landsbyboerne kunne sette andre utviklingsprosjekt i gang. Beløpet skulle sikre at beboerne følte et større ansvar for brønn og pumpe.

Gravelaget
En gruppe av landsbyens menn med ansvaret for å grave ned brønnhullet til grunnvannet. De hjalp prosjektfolkene fra UNICEF med å fôre og støpe brønnhullet med sementringer, som UNICEF leverte.

Pumpepasseren
Pumpepasseren er en av landsbyens kvinner, som av en landsbyfrivillig fikk undervisning i å vedlikeholde og reparere pumpa. Det trenges bare få reservedeler til å vedlikeholde pumpa, så pumpepasseren kan lett foreta reparasjoner. Grunnen til at pumpepasseren som regel er en kvinne, er at det tradisjonelt er kvinnene, som har ansvaret for å skaffe vann til familiens husholdning.

Utviklingsmedarbeideren
En lokal offentlig ansatte sosialarbeider, som hadde til oppgave å ta rundt i prosjektlandsbyene og opplyse beboerne om prosjektet. Utviklingsmedarbeideren skulle holde kontakten med folk og fortelle dem om det landsbyen skulle gjøre for å delta i prosjektet det UNICEF kunne gjøre, og det rent vann betyr for barnas helse. Utviklingsmedarbeideren samarbeidet tett med de landsbyfrivillige og med UNICEFs prosjektansvarlige ute i prosjektområdet.

Barna
– var også viktige “utviklingsagenter”, når landsbyen sin skulle ha en brønn med rent vann. I skolen lærte de om betydningen av rent vann bl.a. via et dukketeater, som UNICEF har vært rundt med på en del skoler. På flere skoler finnes nå også skolelatriner og oppsamlingstanker til regnvann, som skal forbedre miljøet. Barna og skolelæreren var med på å gi kunnskapen sin videre til foreldre, søsken og naboer.

UNICEF
– Unicef og Ghanai samarbeidet om å sikre rent vann og gode sanitære forhold til 300.000 mennesker i West Akim og Kwaebibirem.

Hva er Guinea-ormer?

Guinea-ormer er vannbårene parasitter. De tas i opp kroppen, når et menneske drikker urent vann infisert med Guinea-ormens larver. Etter et års tid i kroppen begynner Guinea-ormen å bore ut seg gjennom huden – en svært smertefull prosess, som ofte ledsages av feber.

Onde ormer
I 1990 ble nesten 3 mill. barn og voksne verden rundt syke på grunn av Guinea-ormer. Men overalt er den vannbårene parasitten heldigvis på vei til å bli utryddet. I løpet av de siste ti årene er antallet rapportert tilfeller av Guinea-ormer falt med 97 prosent. Sykdommen er nå utryddet i alle land unntatt ett land i Midtøsten og 13 land sør for Sahara.

Er Guinea-ormen på retur i Ghana?

Ja – i dag er Guinea-ormen så godt som utryddet i Unicefs prosjektområde. Det er et stort framskritt, da Guinea-ormen tidligere gjorde mange barn syke. Barna ble ofte så avkreftet at de også fikk andre sykdommer i tilgift. Guinea-ormen og de mange andre sykdommene forårsaket av det urene vannet betydde at mange barn ikke kunne gå på skolen i lange perioder.