Barnekonversjonen – kort utgave

Artikkel 1
Hva er et barn?
Et menneske, som er under 18 år.

Artikkel 2
Rettighetene gjelder alle barn. Det er det samme, hvordan man ser ut hva man tror på osv. – alle skal ha det like godt.

Artikkel 3
Beslutninger, som treffes, skal ta hensyn til barnets interesse. Staten skal ha noen regler, som beskytter barnet.

Artikkel 4
Staten skal overholde artiklene.

Artikkel 5
Foreldrene har ansvaret for at barnet blir oppdratt. Staten skal respektere foreldrenes ansvar og hjelpe, hvis det er nødvendig.

Artikkel 6
Alle har rett til å leve, og staten skal hjelpe barn til et godt liv.

Artikkel 7
Barnet skal ha et navn og et fedreland, helt fra det blir født.

Artikkel 8
Staten skal respektere at barnet har et navn, land, familie osv.

Artikkel 9
Barnet skal leve sammen med foreldrene sine hvis det har det godt der. Ellers skal staten hjelpe barnet med å finne et annet sted.

Artikkel 10
Barnet har rett til å bli gjenforent med foreldrene sine uansett hvilket land de bor i.

Artikkel 11
Staten skal forhindre kidnapping av barn.

Artikkel 12
Barnet har rett til å ha sin egen mening, og den skal respekteres.

Artikkel 13
Barnet har rett til å lære å gi uttrykk for det det mener.

Artikkel 14
Barnet har rett til selv å bestemme hvilken gud det vil tro på.

Artikkel 15
Barnet kan være med i en forening. Det kan også være med på å opprette en forening, hvis det ikke går utover andre rettigheter.

Artikkel 16
Barn har rett til privatliv.

Artikkel 17
Barn har rett til å vite noe som skjer i verden (TV, radio, avis, bøker).

Artikkel 18
Staten skal sikre at foreldrene har hovedansvaret for barnets oppdragelse.

Artikkel 19
Staten skal beskytte barnet hvis det blir mishandlet.

Artikkel 20
Staten skal hjelpe foreldreløse barn.

Artikkel 21
Staten skal sikre at adopsjon bare skjer hvis det er til barnets beste.

Artikkel 22
Staten skal sørge for at flyktningbarn får det godt og den skal samarbeide med organisasjoner om det.

Artikkel 23
Et handikappet barn har rett til et godt liv.

Artikkel 24
Barnet skal leve godt/sunt og kunne få legehjelp, når det er nødvendig. Staten skal minimere barnedødeligheten.

Artikkel 25
Staten skal se etter at barn på institusjon har det godt.

Artikkel 26
Barnet skal ha det godt.

Artikkel 27
Barnet har rett til gode livsvilkår. Hvis foreldrene ikke kan sørge for det, skal staten hjelpe.

Artikkel 28
Barnet har rett til å gå på skolen og få en utdannelse.

Artikkel 29
Staten skal sikre at utdannelsen utvikler barnet til et aktivt menneske.

Artikkel 30
Et barn fra et mindretall har lov til å ha sin eget kultur, religion og eget språk.

Artikkel 31
Barnet skal ha fritid og tid til å leke samt lov til å delta i forskjellige aktiviteter.

Artikkel 32
Barnet skal beskyttes mot hardt og farlig arbeid. Det skal være et bestemt antall år gammelt, før det kan arbeide.

Artikkel 33
Barn skal beskyttes mot narkotika.

Artikkel 34
Barn skal beskyttes mot seksuelt misbruk.

Artikkel 35
Staten skal forhindre handel med barn.

Artikkel 36
Barn må ikke utnyttes.

Artikkel 37
Barn må ikke utsettes for tortur og skal behandles skikkelig, hvis det er i fengsel.

Artikkel 38
Barn skal beskyttes mot krig og kan ikke være soldat.

Artikkel 39
Staten skal hjelpe barn, som har vært utsatt for tortur.

Artikkel 40
I stedet for å straffe unge lovovertredere skal staten hjelpe dem.

Artikkel 41
Lover som er bedre enn disse artiklene, skal brukes.

Artikkel 42-54
Staten skal på forskjellige måter sørge for at alle barn og voksenene får kjennskap til Konvensjonen om Barns Rettigheter, og at den blir respektert og overholdt.